Direktor Emil Ugrinovski Web

Dr. Emil Ugrinovski

Menaxher i përgjithshëm

ariton5-300x257

Ariton Kandikjan

Menaxher

1 Мартин 1

Martin Veliçkovski

Ndihmës menaxher

Kumanovë

Maja Nikollovska

Drejtuese e kontabilitetit

Gabriela Kostovska

Asistente kontabiliteti

Antica Pavleska

Resurse njerëzore dhe asistente ligjore

Elena Risteska

Farmaciste

Ivana Ivanova Manasijevska

Marketing