Д-р Емил Угриновски

Генерален менаџер

Аритон Кандикјан

Менаџер

Мартин Величковски

Асистент менаџер

Куманово

Стефана Симоноска

Менаџер за контрола и логистика

Емилија Пешевска

Секретарка

Маја Николовска

Раководител на сметководство

Марина Тасева

Асистент во сметководство

Сања Минкова Шетловска

Правник

Анѓела Анчева

Маркетинг

Мира Трајчевска Петровска

Координатор за систематски прегледи