Direktor Emil Ugrinovski Web

Д-р Емил Угриновски

Генерален менаџер

ariton5-300x257

Аритон Кандикјан

Менаџер

1 Мартин 1

Мартин Величковски

Асистент менаџер

Куманово

Маја Николовска

Раководител на сметководство

Катерина Стојковска

Асистент на сметководство

Маријана Решова Мишевска

Човечки ресурси и Правен асистент

Билјана Настеска – Каланоска

Маркетинг

Емилија Пешевска

Секретарка