Д-р Емил Угриновски

Генерален менаџер

Аритон Кандикјан

Менаџер

Мартин Величковски

Асистент менаџер

Куманово

Маја Николовска

Раководител на сметководство

Маријана Решова Мишевска

Човечки ресурси и Правен асистент

Билјана Настеска – Каланоска

Маркетинг

Емилија Пешевска

Секретарка

Стефана Симоноска

Менаџер за контрола и логистика