ОДБЕРЕТЕ НАЈДОБРО ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ

Нашата мисија е да обезбедиме подобра грижа за болните, да ги испитаме нивните проблеми и понатамошно образование на оние кои служат.

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

 • Здравствена заштита со лекари од општа пракса – матичен лекар
 • Стоматологија – матичен стоматолог
 • Гинекологија
 • Биохемиска лабораторија со најсоверемена медицинска апаратура

МЕДИЦИНА НА ТРУД И СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

 • Периодични системски прегледи за фирми согласно законот за Безбедност и здравје при работа
 • Сите видови на лекарски уверенија
 • Кандидати за возачи (А, Б, Ц, Д, Е категорија)
 • Професионални возачи
 • Такстисти
 • За вработување и работоспособност
 • За работа на брод

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УСЛУГИ И СЛУЖБИ

 • Интерна медицина
 • Гастроентерохепатологија
 • Кардиологија
 • Пулмологија и алерго тестови
 • Ревматологија
 • Неврологија и епилептологија со ЕЕГ
 • Неврологија со ЕМГ
 • Радиологија
 • Ортопедија и Ехо на колкчиња
 • Физикална медицина
 • Дерматовенерологија
 • Орална хирургија
 • Офталмологија
 • Оториноларингологија со аудиометрија
 • Медицина на труд
 • Нефрологија
 • Урологија
 • Психијатрија
 • Психологија
 • Педијатрија

ХИРУРШКИ ОДДЕЛ И УСЛУГИ

 • Општа и абдоменална хирургија,
 • Ортопедија и трауматологија,
 • Пластична, реконструктивна и естетска хирургија,
 • Анестезиологија
 • Болнички третман и нега

ДИЈАГНОСТИКА СО НАЈСОВРЕМЕНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

 • Магнетна резонанца – 1,5 Тесла
 • Компјутерска томографија – 64 слојна
 • Дигитална рентген дијагностика
 • Панорамикс
 • Рентген на заби
 • Дигитална мамографија и ЕХО на дојки
 • Коскена дензитомија (DXA)
 • ЕЕГ
 • ЕМГ
 • 12 канално ЕКГ

24 ЧАСА ДЕЖУРНА СЛУЖБА, МЕДИЦИНСКИ САНИТЕТСКИ ТРАНСПОРТ, ДОМАШНИ ОПШТИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПОСЕТИ
Болница Неуромедика на пациентите им нуди лекарска грижа 24/7. Домашните посети како и санитетскиот транспорт се вршат со најсовремено опремени амбулантни возила со специјална опрема за транстпорт на потешко болни пациенти и надвор од Р. Македонија

НЕУРОМЕДИКА БОЛНИЦА
Ул. Јордан Мијалков бр. 62
Тел:+ 389 2 313 33 13
Тел/факс: + 389 2 311 40 23

НЕУРОМЕДИКА КУМАНОВО
Ул. Тане Ѓоргиев бр. 52
Тел/факс: + 389 31 414 033

ДЕЖУРНА СЛУЖБА
(24 h – Дежурна служба, домашна посета и санитетски транспорт)
Ул. Јордан Мијалков бр. 62
Тел:+ 389 2 313 33 13 и + 389 75 402 000