Urologji

General Information
Our doctors
Working Schedule

Во одделот на Урологија се вршат следните услуги:

 • Консултативно дијагностички процедури
 • Анамнеза и проценка на тежината на симптомите на долен уринарен тракт по т.н. IPSS (International Prostate Symptoms Score)
 • Дигитален ректален преглед (DRE) на простатната жлезда
 • Трансабдоминална екографија на простатна жлезда со измерување на обемот и интравезикална проминенција
 • Трансректален ефографски преглед на простата со бипланарна сонда и измерување на обемот на транзиторната зона
 • Пресметување на PSA Density ( густина на PSA маркерот на простата) – кај пациенти до готов резултат на Tpsa
 • Урофлоуметрија – компјутерско испитување на млазот
 • Измерување на резидуална урина
 • Ехо на бешика (за камен, тумори на бешика, дверикули и резидуална урина)
 • Ехо на бубрези (дијагностика на камен, застој, тумори)
 • Ехо на скротум и тестиси (дијагностика на тумори на тестиси, хидроцеле, варикоцеле)
 • Скрининг на карцином на простата – одредување на туморски маркер PSA и Трансректален ултразвук на простата, со биопсија на простата (ТРУС – биопсија)
 • Цистоскопија
 • Урофлоуметрија
 • Поставување на уретерални и Ј-Ј сонди и бужирање, конзервативен третман на карцином на простата (антиандрогена терапија) и тумори на бешика (интравезикална инсталација на BCG и Mytomycin)
26 Aug

Хирургија

 • 8 AM - 1 PM
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Неврологија

 • 8 AM - 3 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Маринела Малинова
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Хирургија

 • 8 AM - 3 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Стоматологија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Психологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Зоран Костов
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Кардиологија / Интерна медицина

 • 12 AM - 8 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Гинекологија

 • 12 AM - 8 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Психијатрија

 • 12 AM - 8 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Хирургија

 • 12 AM - 8 PM
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Радиологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Ортопедија

 • 2 PM - 8 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
26 Aug

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
4 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Ортопедија

 • 8 AM - 2 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Гинекологија

 • 8 AM - 2 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Кардиологија / Интерна медицина

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Маринела Малинова
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Психијатрија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Хирургија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Стоматологија

 • 12 AM - 8 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Неврологија

 • 12 AM - 8 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Хирургија

 • 12 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Психологија

 • 12 AM - 8 PM
 • Зоран Костов
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Радиологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 Slots Available
Booking a ticket
27 Aug

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Хирургија

 • 8 AM - 1 PM
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Гинекологија

 • 8 AM - 2 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Неврологија

 • 8 AM - 3 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Кардиологија / Интерна медицина

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Маринела Малинова
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Хирургија

 • 8 AM - 3 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Стоматологија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Психологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Зоран Костов
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Пластична Хирургија

 • 10 AM - 8 PM
 • Д-р. Чагри Саде
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Хирургија

 • 12 AM - 8 PM
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Психијатрија

 • 12 AM - 8 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Радиологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Ортопедија

 • 2 PM - 8 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Урологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Прим. д-р Воислав Кајевски
5 Slots Available
Booking a ticket
28 Aug

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Гинекологија

 • 8 AM - 2 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Ортопедија

 • 8 AM - 2 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Маринела Малинова
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Кардиологија / Интерна медицина

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Хирургија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Психијатрија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Неврологија

 • 12 AM - 8 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Стоматологија

 • 12 AM - 8 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Хирургија

 • 12 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Психологија

 • 12 AM - 8 PM
 • Зоран Костов
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Пластична Хирургија

 • 2 PM - 5 PM
 • Д-р. Чагри Саде
3 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Радиологија

 • 2 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 Slots Available
Booking a ticket
29 Aug

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Гинекологија

 • 8 AM - 2 PM
 • д-р Дејан Огненовиќ
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Кардиологија / Интерна медицина

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Жарко Јанковски
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Неврологија

 • 8 AM - 3 PM
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Хирургија

 • 8 AM - 3 PM
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Оториноларингологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Маринела Малинова
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Дерматовенерологија

 • 8 AM - 3 PM
 • д-р Емилија Минова
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Офталмологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Роза Ангелова
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Радиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Славчо Кусакатски
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Стоматологија

 • 8 AM - 4 PM
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Хирургија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Медицина на труд

 • 8 AM - 4 PM
 • д-р Нада Тасевска
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Психологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Зоран Костов
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Анестезиологија

 • 8 AM - 4 PM
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Неврологија

 • 9 AM - 12 AM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Физикална медицина

 • 9 AM - 5 PM
 • д-р Атанас Василев
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Ревматологија

 • 9 AM - 8 PM
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Ортопедија

 • 10 AM - 4 PM
 • Спец. д-р Марија Јакимова
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Психијатрија

 • 12 AM - 8 PM
 • д-р Симеон Могилевски
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Хирургија

 • 3 PM - 8 PM
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 Slots Available
Booking a ticket
30 Aug

Неврологија

 • 5 PM - 8 PM
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 Slots Available
Booking a ticket