Академик проф. д- р Живко М.Попов
ФЕБС Специјалист хирург – уролог и трансплантолог
Тел: 02 3133 313 / 072 307 070
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.popov@neuromedica.com.mk

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ДИПЛОМИ:

1976: Доктор на медицина (M.D.), Медицински факултет, Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Скопје
1983: Специјалист хирург – уролог, Медицински факултет, Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Скопје
1990: Докторска дисертација (PhD): Медицински факултет, Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Скопје, теза: “Проценка на реактивноста на локорегионалната туморска лимфаденопатија и улогата на лимфаденектомијата во дијагностиката на урогениталниот канцер” ментор: проф. др. Благој Бадиев
1994: Диплома за продлабочени студии во хируршките науки (Diplome d etudes approfondies en sciences chirurgicales, D.E.A.), Опција: Канцерологија, Универзитет Paris V Rene Descartes, Франција, Теза: “Проценка на пролиферацијата и прекумерната експресија на протеинот 53 при канцерот на мочниот меур: прогностичка вредност” ментор, prof. dr. .Didier Houssin
1998: Докторска дисертација (PhD): Универзитет Rene Descartes, Франција, теза: “Молекуларни маркери на канцерот на мочниот меур: прогностичка вредност” ментор: prof. dr. Dominique Chopin
2011: Европска диплома за трансплантациона хирургија (UEMS) и член на Европскиот Борд по Хирургија во Берлин (FEBS)

КЛИНИЧКИ ТРЕНИНГ:

1979-1983: Специјализација по урологија: Уролошка Клиника – Медицински факултет Скопје, Институт за Урологија и Нефрологија, Медицински факултет Белград и Уролошка Клиника, Клинички Центар Љубљана.
1985: Mayo Clinic, Medical Faculty, Rochester, Minnesota, САД (Проф. W. L. Furlow). Тримесечна специјализација за употребата на протези во урологијата, пенисната хирургија, лимфните дисекции кај урогениталниот канцер и други големи хируршки процедури.
1985 – 1986: Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Henri Mondor, Faculte de Medecine, Creteil, Universite Paris XII Val de Marne, France (Service d Urologie, Prof.J.Auvert, Prof.C.C.Abbou; Service de Nephrologie, Prof.G.Lagrue, Prof.Ph.Lang): Универзитетски сертификат за едногодишна специјализација по трансплантациона хирургија.
1985: Centre Medico – chirurgicale Foch, Paris, France (Service d Urologie, Prof.M.Camey): 4 месечна суплементарна едукација во полето на уролошката онкологија, радикалните цистопростатектомии и субституцијата на мочниот меур.
1992 – 1994: CHU Henri Mondor, Service d Urologie (Prof.C.C.Abbou); Centre de Recherches Chirurgicales (Prof.D.K.Chopin), Faculte de Medecine, Creteil, Universite Paris XII Val de Marne, France: Двегодишна суплементарна едукација во полето на бубрежната и мултиорганска трансплантација, уролошката онкологија (радикални хируршки процедури со реконструктивни зафати), како и научно-истражувачка работа во полето на имунологијата на урогениталниот канцер.
2000 – 2002: Два студиски престоја во АКХ Универзитетската болница во Виена, Австрија, кај Prof.Michael Marberger
2003: Студиски престој во Универзитетот во Тел Авив, Израел кај Prof.Amram Ayalon
2005 – 2007: Два студиски престоја кај Prof.Urs Studer во Универзитетот во Берн, Швајцарија (посветени на хирургијата на урогениталниот канцер и лапароскопската хирургија).

АКАДЕМСКИ НАИМЕНУВАЊА:
▪ Универзитетски клинички шеф по уролошка хирургија, CHU Henri Mondor, Faculte de Medicine Creteil, Universite Paris XII, Val de Marne, France. (1993 -1994).
▪ Редовен Професор по хирургија на Медицински Факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Р.Македонија (два реизбора). Наставник на медицинскиот факултет во Скопје од 1991 година.
▪ Универзитетски поканет професор по Уролошка хирургија на CHU Henri Mondor, Faculte de Medicine Creteil, Universite Paris XII, Val de Marne, France.(1997 -1998; 1998 -1999; 1999 – 2000; 2001; 2003).
▪ Редовен член на Македонската академија на науки и уметности – МАНУ (2009)
▪ Потпредседател на Македонската академија на науките и уметностите – МАНУ (2020- )

БОЛНИЧКИ НАИМЕНУВАЊА:
▪ Член на Федералната Комисија за Трансплантација при Сојузното Министерство за здравство, Белград, Југославија. (1990-1991).
▪ Шеф и основоположник на Центарот за трансплантација на бубрези при Уролошката клиника, Клинички Центар Скопје (1996-2012). (изведени над 265 трансплантации на бубрези од жив дарител меѓу кои 23 кадаверични.
▪ Координатор на хируршките Клиники, Клинички Центар, Скопје. (1996-97; 1999-2002).
▪ Национален координатор и шеф на “Македонија трансплант”, (координативно тело за трансплантација на органи и ткива), при Министерството за здравство на P.M. (2002 -2011).
▪ Директор на Универзитетската клиника за урологија, Клинички Центар, Скопје (1995-97; 1999 – 2002) (2006 -2012).

НАУЧНИ АСОЦИЈАЦИИ:
▪ Интернационално Здружение по Урологија (Societe Internationale d’Urologie – SIU), (1995 – ). Национален Делегат (1998 – 2012).
▪ Европска Уролошка Асоцијација – EAU (1998 – ).
▪ Европско Здружение по Уролошка Онкологија (член и претставник за Источна Европа во Бордот на Здружението) (2002 – 2006).
▪ Член на Американската Уролошка Асоцијација (AUA) (2006-)
▪ Здружение за трансплантација на франкофонските земји (Societe Fancophone de Transplantation) (2006-)
▪ Европско Здружение за трансплантација на органи – ESOT (2010-)
▪ Македонска Уролошка Асоцијација (Претседател 1999-2002, 2010-2014)
▪ Претседател и организатор на Првиот Македонски Уролошки Конгрес во Соработка со Европската Уролошка Асоцијација –EAU (2002) во Охрид и на 7-от Конгрес на Уролозите на Југоисточна Европа (2011) во Скопје.

НАЦИОНАЛНИ И МЕЃУНАРОДНИ НАГРАДИ:

2000: Републичка награда “11 Октомври” за достигнувања во полето на хирургијата и трансплантацијата на бубрези, Скопје.
2002: Орден за придонес на Француската култура и наука: “Академска палма” (Chevalier dans l Ordre des Palmes Academiques) со декрет на Премиерот на Република Франција.
2007: Награда “13 Ноември” на град Скопје за особен придонес во развојот и меѓународна афирмација во доменот на уролошката хирургија и трансплантацијата на бубрези во градот Скопје.
2010: Државна награда “23 Октомври” за достигнувања во областа на хирургијата и науката.

ГРАНТОВИ И ПРОЕКТИ:
▪ Член на Истражувачката група за Урогенитални тумори при 12тиот Париски универзитет. (директор: Prof. D.K.Chopin); (1992 – 2005) од каде произлегуваат голем број на публикации во списанија со висок импакт фактор. Иницира, зема учество и координира повеќе проекти за клинички и фундаментални научни истражувања од областа на урогениталните тумори и нивната имунологија со посебен акцент на молекуларните маркери на канцерот на мочниот меур.
▪ 2007-2009. Грант од Шестата Рамковна Програма за истражување, технолошки развој и демонстрација на Европската комисија со работен наслов: Интеграција на ДНК, РНК и протеински маркери во прогнозата и дијагнозата на карциномот на мочниот меур. Набавена опрема за основање на банка за урогенитален канцер (главен истражувач за Република Македонија и национален претставник во конзорциумот на проектот.)
▪ 2020 – 2022. Грант од Интернационалниот Центар за Генетско Инженерство и Биотехнологија (ICGEB Research Grants 2019, Trieste, Italy) за проект со наслов: “Дијагностички, прогностички и предиктивни биомаркери за менаџирање на канцерот на мочниот меур” (координатор и главен истражувач на проектот).

НАСТАВНА ДЕЈНОСТ И ЕДУКАЦИЈА НА КАДРИ:
▪ Универзитетски поканет професор (Professeur Invite des Universites) на XII Париски Универзитет Baл де Марне, Медицински Факултет, Кретеј, Франција, со полно работно време по четири месеци годишно, во текот на универзитетските години, 1997/1998; 1998/1999; 1999/2000, и по еден месец годишно во годините 2001 и 2003.
▪ За време на овие престои активно е вклучен во изведувањето и менторирањето на студиите за стекнување на универзитетска диплома за продлабочени знаења во хируршките науки (Д.Е.А.)

ПУБЛИЦИСТИЧКА ДЕЈНОСТ:
▪ Три мемоари од кои две за докторски дисертации и една за продлабочени знаења по хируршки науки, извештаи за научно истражувачки проекти, едитор на бројот 5 од 2000 година во реномираното француско научно списание Annales d”Urologie, посветен на бубрежната трансплантација.
▪ Автор и коавтор на преку 200 научни и стручни трудови, со вкупно 68 публикации индексирани на MEDLINE и со преку 700 цитирања во интернационалниот индекс.

Поважни публикации во часописи со импакт фактор:

1. Popov Z, Jankulovski N, Stankov O, Kuzmanoski M, Saidi S, Stavridis S, Mickovski A, Ivanovski O, Krstevska B, Dimitrovski C. Laparoscopic Adrenalectomy: first institutional experience. J endourol, submitted.
2. Stankov O, Ivanovski O, Popov Z..Artifitial penile bodies : from Kama Sutra to modern times. J Sex med 2009. In press
3. Jankulovski N, Stankov O, Banev SA, Petrovski D, Mickovski A, Mitevski A, Filipovski V, Popov Z. Case report: Isolated malignant peripheral nerve sheath tumor of the kidney. Prilozi 2009.
4. Saidi S, Ivanovski O, Petrovski D, Kuzmanoski M, Stavridis S, Banev S, Popov Z. Lower urinary tract reconstruction following a cystectomy: experience and results in 20 patients using the “Studer” orthotopic ileal bladder substitution. Bratisl Lek Listy. 2008;109(8):353-7
5. Masin-Spasovska J, Spasovski G, Dzikova S, Petrusevska G, Lekovski Lj, Ivanovski N, Popov Z . Do we have to treat subclinical rejections in early protocol renal
allograft biopsies? Transplant Proc. 2007 Oct;39(8):2550-3.

6. Ivanovski O, Stankov O, Kuzmanoski M, Saidi S, Banev S, Filipovski V, Lekovski L, Popov Z. Penile strangulation: two case reports and review of the literature. J Sex Med. 2007 Nov;4(6):1775-80. Epub 2007 Sep 21. Review.

7. Do we have to treat subclinical rejections in early protocol renal allograft biopsies? Masin-Spasovska J, Spasovski G, Dzikova S, Petrusevska G, Lekovski Lj, Ivanovski N, Popov Z. Transplant Proc. 2007 Oct;39(8):2550-3

8. Popov Z, Ivanovski O, Kolevski P, Stankov O, Petrovski D, Cakalaroski K, Ivanovski N. De novo malignancies after renal transplantation a singlecenter experience in the Balkans. Transplant Proc. 2007 Oct;39(8):2589-91.
9. Popov Z, Stavridis A, Lekovski Lj, Penev M, Dohcev S, Stankov O, Petrovski D, Saidi S, Kuzmanoski M, Stavridis S, Mickovski A, Banev S, Zografski G, Janculev J, Ivanovski O, Georgiev V. Urinary diversion: 30 years experience of a single centre in Republic of Macedonia. Acta Chir Iugosl. 2007;54(4):49-55.

10. J.Masin-Spasovska, N.Ivanovski, S.Dzikova, G.Petrusevska, B.Dimova, L.Lekovski, Popov Z, G.Spasovski. Early renal protocol biopsies: benefitial effects of treatment of borderline changes and subclinical rejections on the histological changes for chronic allograft nephropathy. Bantao journal, 2006:4(1):88-92

11. Ivanovski N, Popov Z, Masin-Spasovska J, Dimcevska AH, Kolevski P First two ABO-incompatible living renal transplantations using splenectomy, rituximab, plasmapheresis and IVIG as a preconditioning regimen: a single center experience in the Balkans. Xenotransplantation 13:123-125, 2006

12. Jankulovski N, Popov Z, Bojadzieva S, Validire P, Gogusev J. Expression of c-KIT oncoprotein in gastrointestinal stromal tumors in adults and children: guideline for diagnosis and treatment. Prilozi. 2006 Dec;27(2):59-70.

13. Petkovska L, Ivanovski N, Dimitrovski C, Popov Z, Pereska Z, Licoska-Josifovik F. Narusuvanja vo glikozniot metabolizam kaj pacienti so transplantiran bubreg. Mak Med Pregled, god 60, 2006, Str 181-257, br 5-6

14. Stavridis S, Georgiev V, Popov Z, Penev M, Lekovski L, Stankov O, Dohcev S, Petrovski D, Saidi S, Kuzmanovski M, Banev S, Stavridis A. Radical retropubic prostatectomy for prostate carcinoma; first results of the Clinic of Urology in Skopje. Acta Chir Iugosl 52:37-40, 2005

15. Spasovski, G.,Ivanovski, N., Masin-Spasovska, J., Dzikova, S., Grcevska, L.Petrusevska, G., Lekovski, L., Popov Z., Polenakovic,M.:Recurrent glomerulonephritis in living kidney transplantation. Prilozi, 26: 79, 2005

16. Masin-Spasovska,J.,Spasovski,G.,Polenakovic,M.,Dzikova,S.,Petrusevska,G.,Dimova,B., Lekovski,L., Popov Z., Ivanovski,N.: Chronic Allograft Nephropathy (CAN) in Early Renal Protocol Biopsies: Does Treatment of Borderline and Subclinical Acute Rejections Prevent Development and Progression of CAN? Prilozi, 26: 91, 2005

17. Masin-Spasovska, J., Spasovski, G., Dzikova, S., Petrusevska, G., Dimova, B., Lekovski, L., Popov Z., Ivanovski, N., Polenakovic, M.: The evolution of untreated borderline and subclinical rejections at first month kidney allograft biopsy in comparison with histological changes at 6 months protocol biopsies. Prilozi, 26: 25, 2005

18. Masin-Spasovska, J., Spasovski, G., Dzikova, S., Grcevska, L., Petrusevska, G., Lekovski, L., Popov Z., Ivanovski, N.: Protocol biopsies in kidney transplant recipients: histologic findings as prognostic markers for graft function and outcome. Transplant Proc, 37: 705, 2005

19. Ivanovski, N., Popov Z., Cakalaroski, K., Masin, J., Spasovski, G., Zafirovska, K.: Living-unrelated (paid) renal transplantation–ten years later. Transplant Proc, 37: 563, 2005

20. Saint, F., Le Frere Belda, M. A., Quintela, R., Hoznek, A., Patard, J. J., Bellot, J., Popov Z., Zafrani, E. S., Abbou, C. C., Chopin, D. K., de Medina, S. G.: Pretreatment p53 nuclear overexpression as a prognostic marker in superficial bladder cancer treated with Bacillus Calmette-Guerin (BCG). Eur Urol, 45: 475, 2004

21. Popov Z., Gil-Diez-De-Medina, S., Ravery, V., Hoznek, A., Bastuji-Garin, S., Lefrere-Belda, M. A., Abbou, C. C., Chopin, D. K.: Prognostic value of EGF receptor and tumor cell proliferation in bladder cancer: therapeutic implications. Urol Oncol, 22: 93, 2004

22. Ivanovski, N., Popov Z., Kolevski, P., Cakalaroski, K., Masin, J., Zafirovska, K.: Living emotionally related renal transplantation (LERT)–single center experience in the Balkans. Ann Transplant, 9: 48, 2004

23. Kuzmanovska, D., Sahpazova, E., Kocova, M., Damjanovski, G., Popov Z.: Phaeochromocytoma associated with reversible renal artery stenosis. Nephrol Dial Transplant, 16: 2092, 2001

24. Ivanovski, N., Popov Z., Kolevski, P., Cakalaroski, K., Stojkovski, L., Spasovski, G., Zafirovska, K.: Living related renal transplantation–the use of advanced age donors. Clin Nephrol, 55: 309, 2001

25. Ivanovski, N., Popov Z., Kolevski, P., Cakalaroski, K., Stojkovski, L., Spasovski, G., Paneva-Masin, J.: Use of advanced age donors in living renal transplantation–is it justified? Transplant Proc, 33: 1227, 2001

26. Ivanovski, N., Popov Z., Kolevski, P., Cakalaroski, K., Spasovski, G., Sikole, A., Paneva-Masin, J.: Interleukin-2R antagonists in the prevention of acute rejection in living donor transplantation. Transplant Proc, 33: 3203, 2001

27. Popov Z., Ivanovski, N., Lekovski, L., Stankov, O., Dohcev, S., Petrovski, D., Cakalaroski, K., Janculev, J., Kolevski, P., Abbou, C. C., Chopin, D.: [Postoperative complications following kidney transplantation]. Ann Urol (Paris), 34: 323, 2000

28. Popov Z., Ivanovski, N., Kolevski, P.: [Kidney transplantation in Macedonia]. Ann Urol (Paris), 34: 294, 2000

29. Popov Z., Gil-Diez de Medina, S., Lefrere-Belda, M. A., Hoznek, A., Bastuji-Garin, S., Abbou, C. C., Thiery, J. P., Radvanyi, F., Chopin, D. K.: Low E-cadherin expression in bladder cancer at the transcriptional and protein level provides prognostic information. Br J Cancer, 83: 209, 2000

30. Oncevski, A., Dejanov, P., Gerasimovska, V., Cakalaroski, K., Ivanovski, N., Popov Z.: [Vascular access and chronic renal failure]. Ann Urol (Paris), 34: 345, 2000

31. Kolevski, P., Popov Z., Hristova-Dimceva, A., Petrovski, D., Cakalaroski, K., Ivanovski, N.: [Living donors: immunologic factors]. Ann Urol (Paris), 34: 319, 2000

32. Kolevski, P., Ivanovski, N., Hristova-Dimceva, A., Penev, M., Cakalaroski, K., Lekovski, L., Popov Z.: [Epidemiology of the major histocompatibility complex-human leukocyte antigen in the Madeconian population]. Ann Urol (Paris), 34: 306, 2000

33. Ivanovski, N., Popov Z., Kolevski, P., Cakalaroski, K., Spasovski, G., Stankov, O., Stojceva-Taneva, O., Paneva-Masin, J.: [Kidney transplantation using living donors over age 65]. Ann Urol (Paris), 34: 302, 2000

34. Ivanovski, N., Popov Z., Kolevski, P., Cakalaroski, K., Antova, Z., Spasovski, G., Vlckova-Laskovska, M., Zografski, G.: [Cancer after kidney transplantation and immunosuppression]. Ann Urol (Paris), 34: 336, 2000

35. Cakalaroski, K., Ivanovski, N., Popov Z., Dohcev, S., Kolevski, P., Weil, B., Lang, P.: [Mono- and oligoclonal immunoglobulin anomalies in kidney transplant patients]. Ann Urol (Paris), 34: 340, 2000

36. Abbou, C. C., Rabii, R., Hoznek, A., Antiphon, P., Popov Z., Chopin, D.: [Nephrectomy in a living donor by retroperitoneal laparoscopy or lomboscopy]. Ann Urol (Paris), 34: 312, 2000

37. De Medina, S. G., Popov Z., Chopin, D. K., Southgate, J., Tucker, G. C., Delouvee, A., Thiery, J. P., Radvanyi, F.: Relationship between E-cadherin and fibroblast growth factor receptor 2b expression in bladder carcinomas. Oncogene, 18: 5722, 1999

38. Popov Z., Hoznek, A., Colombel, M., Bastuji-Garin, S., Lefrere-Belda, M. A., Bellot, J., Abboh, C. C., Mazerolles, C., Chopin, D. K.: The prognostic value of p53 nuclear overexpression and MIB-1 as a proliferative marker in transitional cell carcinoma of the bladder. Cancer, 80: 1472, 1997

39. Ivanovski, N., Popov Z., Kolevski, P., Cakalaroski, K., Stojkovski, L.: The donor organ shortage in the Balkans: accept everyone! Transplant Proc, 29: 3397, 1997

40. Popov Z., Hoznek, A., Colombel, M., Bastuji, S., Abbou, C. C., Chopin, D. K.: [Evaluations of protein p53 overexpression in cancer of the bladder: prognostic value]. Chirurgie, 121: 461, 1996

41. Patard, J. J., Muscatelli-Groux, B., Saint, F., Popov Z., Maille, P., Abbou, C., Chopin, D.: Evaluation of local immune response after intravesical bacille Calmette-Guerin treatment for superficial bladder cancer. Br J Urol, 78: 709, 1996

42. Ravery, V., Colombel, M., Popov Z., Bastuji, S., Patard, J. J., Bellot, J., Abbou, C. C., Fradet, Y., Chopin, D. K.: Prognostic value of epidermal growth factor-receptor, T138 and T43 expression in bladder cancer. Br J Cancer, 71: 196, 1995

43. Mazerolles, C., Rishmann, P., Chopin, D., Popov Z., Malavaud, B., Selves, J., Neulat-Duga, I., Bellot, J., Delsol, G.: Usefulness of MIB1 monoclonal antibody in assessing the proliferative index in human bladder carcinoma: comparison with Ki-67 antibody. Histopathology, 25: 563, 1994

44. Ravery, V., Popov Z., Bellot, J., Abbou, C. C., Chopin, D. K.: [The use of monoclonal antibodies in the evaluation of the aggressiveness of tumors of the bladder]. Ann Urol (Paris), 27: 45, 1993

45. Chopin, D. K., Popov Z., Ravery, V., Bellot, J., Hoznek, A., Patard, J. J., Abbou, C. C., Colombel, M.: Prognostic factors in superficial bladder cancer. World J Urol, 11: 148, 1993

46. Chopin, D. K., Hoznek, A., Ravery, V., Antiphon, P., Popov Z., Abbou, C. C.: [Results of the treatment of bladder tumors infiltrating the muscle]. Ann Urol (Paris), 27: 42, 1993

47. Ivanovski, N., Cakalaroski, K., Masin, G., Popov Z., Kolevski, P., Polenakovic, M.: Spontaneous intestinal perforation in renal transplant patients. Transplant Proc, 24: 1761, 1992

48. Ivanovski, N., Cakalaroski, K., Masin, G., Polenakvic, M., Popov Z., Kolevski, P.: Medical risk and benefit in elderly living renal donors–our experience. Transplant Proc, 23: 2626, 1991

49. Cakalaroski, K., Ivanovski, N., Masin, G., Polenakovic, M., Popov Z., Kolevski, P.: Nonoliguric reversible acute renal failure in an obese living donor. Transplant Proc, 23: 2618, 1991

50. Chopin, D. K., Popov Z., Abbou, C. C., Auvert, J. M.: Use of vena cava to obtain additional length for the right renal vein during transplantation of cadaveric kidneys. J Urol, 141: 1143, 1989

51. Chopin, D. K., Abbou, C. C., Lottmann, H. B., Popov Z., Lang, P. R., Buisson, C. L., Belghiti, D., Colombel, M., Auvert, J. M.: Conservative treatment of renal allograft rupture with polyglactin 910 mesh and gelatin resorcin formaldehyde glue. J Urol, 142: 363, 1989

52. Chopin, D. K., Popov Z., Abbou, C. C.: [Use of the vena cava in renal transplantation. Extension of the right renal vein]. Ann Urol (Paris), 22: 325, 1988

53. Vlaski, I., Stavridis, A., Penev, M., Popov Z., Georgiev, V.: [Late postoperative results of anti-reflux ureterocystoneostomy]. Acta Chir Iugosl, 28: 51, 1981

Поважни презентации и абстракти во зборници на меѓународни конгреси :

1. Popov Z, Dohcev S, Masin J, Rambabova-Busletic I, Pusevski V, Stankov O, Ivanovski N. The organ shortage on the Balkans-Pakistan the promising land. XXII International congress of the transplantation society, 10-14 August, 2008, Sydney, Australia, Transplantation, No 896, page 312
2. Ivanovski N, Masin J, Dohcev S, Rambabova-Busletic I, Pusevski V, Popov Z. Preemtive expanded criteria living donor renal transplantation-first choice of treatment of ESRD on the Balkans. XXII International congress of the transplantation society, 10-14 August, 2008, Sydney, Australia, Transplantation, No 896
3. Popov Z, Jankulovski N, Josifovski T, O. Stankov, M. Kuzmanoski, S. Saidi,S. Stavridis, A. Mickovski, O. Ivanovski and C. Dimitrovski. Transperitoneal Laparoscopic Adrenalectomy: First Experience from the Balkan Peninsula. Urology, Volume 72, Issue 5, Supplement 1, November 2008, Santiago de Chile, Pages S100-S101 SIU World Uro-Oncology Update
4. Spasovski G, Masin-Spasovska J, Dzikova S, Petrusevska G, Lekovski L, Popov Z, Ivanovski N. Factors associated with allograft function at 1-year – The value of protocol biopsies in kidney transplant recipients. 44th ERA-EDTA Congress, Barcelona, SPAIN, JUN 22-24, 2007, ERA-EDTA, NDT, vol 22, supll 6, 2007,Sap463
5. Masin-Spasovska J, Spasovski G, Dzikova S, Petrusevska G, Lekovski L, Popov Z, Ivanovski N. Treatment of borderline and subclinical rejections in protocol kidney allograft biopsies might influence the progression of chronic allograft nephropathy. 44th ERA-EDTA Congress, Barcelona, SPAIN, JUN 22-24, 2007, ERA-EDTA, NDT, vol 22, supll 6, 2007,Sap421
6. Use of expanded criteria living donors: Efforts to increase the renal transplant donor pool in the Balkans. Ivanovski N, Popov Z, Kolevski P. TRANSPLANT INTERNATIONAL Vol: 20 Pages: 221, Suppl. 2 SEP 2007
7. Popov Z, Dohcev S Masin J, Spasovski G , Ivanovski O, Lekovski L, Ivanovski N Pakistan – The new “hope” on the horizon. TRANSPLANT INTERNATIONAL Vol: 20, Page :228, Suppl. 2 .SEP 2007
8. Ivanovski O, Stankov O, Kuzmanoski M, Banev S, Lekovski L, Popov Z Penile strangulation: presentation of two unusual cases. Urology, September 2007 (Vol. 70, Issue 3, Pages 215-216)
9. Ivanovski O, Nikolov IG, Popov Z. Mouse model of chronic uraemia: Surgicalaspects. Urology, September 2007 (Vol. 70, Issue 3, Page 315)
10. Popov Z, IvanovsKI O, Kolevski P, StankoV O, Petrovski D. Ivanovski N. De novo malignancies after renal transplantation: a single center experience.Urology, September 2007 (Vol. 70, Issue 3, Page 120)
11. Popov Z, Janculev J, Stankov O, Ivanovski O, Mickovski A, Masin J, Kolevski P, Ivanovski N.ABO- incompatible living renal transplantation: The first two cases on the Balkan Peninsula. European urology meetings Vol 2, issue 5, Oct 2007, no 94
12. Popov Z, Janculev J, Stankov O, Ivanovski O, Masin J, Kolevski P, Ivanovski N. Laparoscopic living donor nephrectomy – the first experience in the Balkans. European urology meetings Vol 2, issue 5, Oct 2007, no 94
13. Saidi S, Dohcev S, Petrovski D, Kuzmanoski M, Stavridis S, Stankov O, Penev M, Lekovski L, Geprgiev V, Stavridis A, Banev S, Popov Z. The complications after bladder substitution with “Studer-technique” for muscle invasive bladder cancer. European urology meetings Vol 2, issue 5, Oct 2007
14. Masin-Spasovska J, Popov Z, Spasovski G, Dzikova S, Petrusevska G, Cakalaroski K, Ivanovski N. Faut-il traiter le rejet infra-clinique decouvert suivant le potocol biopsies systematiques du greffon. Congres annuel de la Societe Francophone de Transplantation, Tunis, 06-09 dec. 2006, PA 69, page 256
15. Popov Z, Cakalaroski K, Kolevski P, Stankov O, Ivanovski O, Petrovski D, Ivanovski N Les neoplasmes malignes – de novo apres la transpantation renale – experience d’un centre de greffe unique. Congres annuel de la Societe Francophone de Transplantation, Tunis, 06-09 dec. 2006, PA 70, page 257
16. Cakalaroski K Popov Z, Korneti P, Masin-Spasovska J, Kolevski P, Ivanovski N.Les poeines urinaires comme un marqueur precoce d ‘une lesion du greffon renal a partir de donneurs vivants plus ages. Congres annuel de la Societe Francophone de Transplantation, Tunis, 06-09 dec. 2006, PA 114, page 301
17. Popov Z, N.Ivanovski, P.Kolevski, O.Stankov, L.Stamatov. Prelevement renal chez les donneurs vivants par voie laparoscopique; les quatre premiers cas en Republique de Macedoine. 5e Congres annuel de la Societe Francophone de Transplantation, Tours, 7-10 dec. 2005
18. N.Ivanovski, Popov Z, L.Stamatov, K.Cakalaroski. Transplantation renale a partir des doneurs vivants repondant a des criteres elargis; l’experience de Skopje. 5e Congres annuel de la Societe Francophone de Transplantation, Tours, 7-10 dec. 2005
19. .Cakalaroski, N.Ivanovski, L.Stamatov, Z.Antova, Popov Z. Rhabdomyolise et insuffisance renale aigue chez un greffe renal du a la simvastatin. K 5e Congres annuel de la Societe Francophone de Transplantation, Tours, 7-10 dec. 2005
20. Popov Z, N.Ivanovski, P.Kolevski, G.Spasovski, J.Masin, L.Lekovski. Laparoscopic living donor nephrectomy in the Republic of Macedonia. European society of organ transplantation (ESOT), Geneve, 12, 2005, PO 561
21. J.Spasovska, G.Spasovski, S.Dzikova, G.Petrusevska, B.Dimova, L.Lekovski, Popov Z, N.Ivanovski, M.Polenakovic. Comparation of histological changes in protocol biopsies at 1 and 6 months after living kidney transplantation: do we have to treat borderline and subclinical changes. European society of organ transplantation (ESOT), Geneve, 12, 2005, OR 120
22. G.Spasovski, J.Spasovska,, S.Dzikova, G.Petrusevska, B.Dimova, L.Lekovski, Popov Z, N.Ivanovski, M.Polenakovic. Histological findings in protocol biopsies at 1 and 6 months after living kidney transplantation and allograft function at 1-year. European society of organ transplantation (ESOT), Geneve, 12, 2005, PO 453
23. J.Spasovska, G.Spasovski, S.Dzikova, G.Petrusevska, B.Dimova, Popov Z, N.Ivanovski, M.Polenakovic. Protocol biopsies in kidney transplant recipients at 1 and 6 months in correlation to allograft function. J Am Soc Nephrol, Philadelphia, 2005, PO 622
24. J.Masin-Spasovska, G.Spasovski, S.Dzikova, G.Petrusevska, B.Dimova, Popov Z, N.Ivanovski, M.Polenakovic.Protocol biopsy in kidney transplant recipients 6 months after transplantation compared with 1 month biopsy and correlation to allograft function at 1 year. J Am Soc Nephrol. Nov 8-13, 2005, Philadelphia, Vol 16, PUB 206
25. G.Spasovski, N.Ivanovski, K.Cakalaroski, A.Sikole, J.P.Masin, Popov Z, G.Zafirovski, J.Gavrilovski. Risk factors of osteonecrosis development in renal transplant recipients. Journal of American Society of Nephrology, 12,2001: A4952
26. Popov, S.Gil-Diez, A.Hoznek, F. Radvanyi, J.Bellot, C.C. Abbou, D.Chopin.-Decreased E-cadherin expression by immunohystochemestry is strongly correlated with stage and grade in bladder cancer. 90th Annual Meeting of American Urological Association (AUA), 23-28 Apr, Las Vegas. J Urol, 153, 4, p1182, 1995.
27. Popov Z, A.Hoznek, M.Colombel, J.Bellot, C.C. Abbou, D.Chopin.- P53 and proliferation are independent prognostic markers for bladder cancer.90th Annual Meeting of American Urological Association (AUA), 23-28 Apr,Las Vegas. J Urol, 153, 4, p 540, 1995.
28. Popov Z, A.Hoznek, V.Ravery, S. Bastuji, M-A Lefrere, J.Bellot, C.C. Abbou, D.K. Chopin.- Overexpression of epidermal growth factor (EGFR) in bladder cancer is associated with tumor progression but is not an independent prognostic indicator. 91th Annual Meeting of American Urological Association (AUA), 4-9 May, Orlando.J Urol 155, 5, p 151, 1996.
29. D.K. Chopin, Popov Z, A.Hoznek, M-A Lefrere, J.Bellot, C.C. Abbou.- P53 and angiogenesis in invasive bladder cancer. 91th Annual Meeting of American Urological Association (AUA), 4-9 May, Orlando. J Urol, 155, 5, p 1518,1996
30. F.Radvanyi, S.Gil Diez de Medina, A.Delouvee, Popov Z, C.C.Abbou, J.P.Thiery, D.Chopin. Loss of KGF receptor MRNA precedes loss of E-Cadherin in transitional bladder tumors. Proceedings of the Amer.Ass. for Cancer Research, Vol 36,1995: P167
31. Popov Z,A.Hoznek, M.Colembel, J.Bellot, S.Bastuji, C.C.Abbou, D.Chopin. P53 overexpression and proliferation rates are independet prognostic markers in bladder cancer. Proceedings of the Amer.Ass. for Cancer Research, Vol 36,1995: P630
32. O.S.Hezagi, A.Khalifa, S.Helal, S.Teleb, Popov Z, J.C.Kouyoumdjain,D.K.Chopin. P53 nuclear overexpression and proliferation in bilharzial and non bilharzial urinary bladder carcinoma. Urological Research, Vol 23, 4, 1995: P53
33. S.Dil Giez, F.Radvanyi, Popov Z, A.Hoznek, S,Bastuji, J.Bellot, C.C.Abbou, D.Chopin. Decreased E-Cadherin expression is an independent prognostic indicator in bladder cancer. Urological Research, Vol 23, 4, 1995: P144
34. L.Solomon, S.Gil Diez, M.Colombel, Popov Z, C.C.Abbou, J.Bellot, F.Ramaekers,
T.Van der Kwast, D.Chopin. Biological descriptions of localized carcinoma of the prostate (CAP) organ confined disease. Urological Research, Vol 23, 4, 1995: O120

Познавање на јазици: Македонски, Англиски, Француски, Бугарски, Српски.

СТРУЧНИ ВЕШТИНИ
Оперативни и интервентни процедури

Оперативен блок – Процедури

1 Отстранување на површно страно тело
2 Инцизија и дренажа на апсцес
3 Мускулна биопсија
4 Мерење на проток на урина
5 Уролошки-хируршки преглед
6 Контролен хируршки- уролошки преглед
7 Трансректален ултразвук на простата
8 Поставување на уринарен катетер
9 Инстилација на лекови во мочен меур
10 Ултразвучен преглед на Урогенитален систем
11 Цистостомиа минима
12 Замена на Цистостома
13 Вадење на ЈЈсонда
14 Поставување на ЈЈ сонда
15 ТРУС биопсија на простата
16 Цистоскопија (ригидна и флексибилна)
17 Поставување на две ЈЈ сонди
18 Апликација на тестостерон
19 Вадење на камен (corpus alienum) од уретра
20 Циркумцизија (Фимоза, канцер на препуциум)
21 Отстранување на тестис и семена врпца при тумор на тестис
22 Екстирпација на полип на уретра
23 Пластика на кожа на пенис
24 Хидроцела на тестис
25 Уретротомија интерна
26 Дилатација на уретра (бужирање)
27 Експлоративна Цистоскопија со ТУР Биопсија
28 Уретерореноскопија -експлоративна
29 Спуштање на задржан тестис и негова фиксација
30 Трансуретрална ресекција на тумор на мочен меур
31 Трансуретрална ресекција на простата
32 Лапароскопска или класична операција на варикоцела
33 Одстранување на ингвинални лимфни јазли еднострано и обострано
34 Уретеропиелопластика-класично
35 Парцијална ампутација на пенис и уретропластика
36 Радикална ампутација на пенис и уретропластика
37 Уретерореноскопија (ригидна) со литотрипсија на уретерални конкременти
38 Лапароскопски /класично одстранување на циста на бубрег
49 Трансвезикална простатектомија (Harris, Millin)
40 Перкутана нефролитолапаксија
41 Вадење на камен од бубрег преку легенче
42 Парцијална нефректомија (одстранување на дел од бубрег)
43 Уретероцистонеостомија (УЦН) -сите видови отворени оперативни процедури
44 Вадење на камен преку легенче и паренхим на бубрег
45 Одстранување на бубрег (нефректомија симплекс)
46 Радикална нефректомија без и со додатни процедури
47 Одстранување на надбубрежна жлезда-класично
48 Одстранување на надбубрежна жлезда-лапароскопски
49 Естетски корекции на машки полов орган
50 Радикална ретропубична простатектомија
51 Одстранување на ретроперитонеален тумор
52 Радикална нефректомија со додатни процедури
53 Радикална Цистектомија
54 Одстранување на ретроперитонеален тумор со можна лимфна дисекција
55 Лонгитудинална нефролитотомија
56 Аблација на тумор на бубрег (туморектомија)
57 Марсупиелизација на ехинококова циста на бубрег
58 Ресекција на cysta simplex на бубрег
59 Уретеронефректомија со/без парцијална цистектомија – отворена операција
60 Уретеролитотомија
61 Флексибилна уретерореноскопија (УРС) и литотрипсија на конкременти во бубрег
62 Уретеролиза кај ретроперитонеална фиброза
63 Уретерокутаностомија
64 Уретероуретероанастомоза и УЦН
65 Уретероуретероанастомоза и уретерокутаностомија
66 Аблација или електрокаутеризација на тумор на уретер и пиелон
67 Инцизија на уретералните орифициуми по ендоскопски пат
68 Цистолитотомија
69 Парцијална ресекција на мочен меур
70 Дивертикулектомија на мочен меур
71 Аблација на тумор на мочен меур
72 Сутура на мочен меур кај јатрогени и трауматски повреди
73 Ендоскопска ресекција на уретероцела
74 ТУР на вратот на мочен меур
75 ТУР биопсија на мочен меур
76 Трансуретрална литотрипсија на мочен меур
77 Радикална ретроперитонеална лимфна дисекција (RPLND)
78 Лумботомија/лумбална инцизија кај ретроперитонеален апсцес, хематом или урином
79 Инцизија на простата –трансвезикална кај апсцес
80 Меатопластика на уретра
81 Т-Т анастомоза на уретра
82 Уретролитотрипсија
83 Сутура на кавернозни тела при повреди и фрактура на пенис
84 Трансуретрална ресекција на тумори, кондиломи на уретра
85 Одстранување на кондиломи со ЕКТ или течен азот на машки надворешни гениталии
86 Пластика на кавернозни тела со “patch”кај Morbus Peyronie
87 Пластика на кавернозни тела- Nesbit Procedure кај Morbus Peyronie
88 Дорзална инцизија на препуциум кај парафимоза
89 Кавернозно-спонгиозен шант кај пријапизам
90 Инцизија на френулум кај frenulum brevae
91 Инстилација на лекови во склеротични плаки на пенис кај Peyronie-ва болест
92 Новокаинизација на фуникулус сперматикус кај орхиепидидимит
93 Инцизија и некректомија на скротум кај апсцес или гангрена
94 Ексцизија на тумори на коѓа на скротум
95 Експлорација и евакуација на хематоми при повреди на скротум
96 Биопсија на тестис (дијагностичка или дел од терапевтска процедура кај машки стерилитет
97 Субкортикална или симплекс орхиектомија /хормонална терапија кај карцином на простата
98 Имплантација или експлантација на тестис-протеза
99 Екстирпација на цисти на епидидимис
100 Фуникулоцелектомија
101 Вазоепидидимоанастомоза кај опструктивна азоспермија
102 Епидидимектомија
103 Деторквација и фиксација на тестис кај тестикуларна торзија
104 Сутура на туника албугинеа кај руптура на тестис
105 Суспензија на врат на мочен меур (супрапубична) кај стрес инконтиненција
106 Суспензија на врат на мочен меур (трансвагинална) кај стрес инконтиненција
107 Трансвагинална операција на цистоцела и ректоцела
108 Сутура при повреда на бубрег, крвни садови или пиелон, обвиткување со ресорптивен “mesh”
109 Збринување на повреди на уретер (јатрогени и трауматски)
110 Интраперитонеална марсупиелизација на лимфоцела (лапароскопска или класична)
111 Уринарна деривација по метода на Bricker
112 Уринарна деривација по метода на Studer
113 “En bloc”би-нефректомија кај кадавер заради бубрежна трансплантација
114 Нефректомија кај жив дарител заради бубрежна трансплантација
115 Трансплантација на бубрег (васкуларни анастомози и уретероцистонеостомија)