Проф. Д-р Ѓорѓи Зафироски 
Специјалист по ортопедска хирургија и трауматологија
Тел: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.zafirovski@neuromedica.com.mk

Датум на раѓање: 28.11.1945

Место на раѓање: Д.Бањица, Македонија

ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТНО ИСКУСТВО:

1960  Основно училиште, Гостивар

1965  Средно училиште, Гостивар

1965-1969  Медицински факултет, унив. Св.„Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија

1968  Прва хируршка клиника, Карлов Универзитет, Прага, Чешка република

1969-1970  Лекар по општа медицина, Медицински центар Гостивар

1970  Пракса со завршен испит по право и Устав (Државен Испит)

1971–1972   Здравствен дом во Скопје

1972  Клиника за Ортопедски болести, Медицински факултет, Скопје

1972-1976   Специјализација по ортопедиија

1974  Специјална болница по Ортопедија и Трауматологија, Бањица, Белград, Србија

1974  Трауматолошка болница, Загреб, Хрватска

1975  Асистент по ортопедија

1975  Клиника по ортопедија, Љубљана, Словенија

1977–1980 Постдипломски студии по медицина, тема “Компаративна процена на клинички и радиографски карактеристики споредени со патоморфолошките карактеристики на остеосаркомите”.

1978  Клиника по ортопедија, Royal Hospital, Копенхаген, Данска

1981-1984   Докторски студии по медицина, Тема: “Евалуација на вредноста на модел на малигни коскени тумори”

1985  Наставник по ортопедија

1985   UNDP проект: “Surgical prevention of the disabilities of the locomotory system”, Memorial hospital – Cancer Centre, New York

1986   Универзитетска клиника, Хелсинки, Финска

1987    Универзитетска клиника по ортопедија, Kјото, Јапонија

1990       Визитинг професор на Универзитетска клиника по ортопедија, Будимпешта, Унгарија

1990  Професор по ортопедска хирургија и трауматологија

1995  Tulane University, New Orleans, USA

1995   Универзитетска клиника по ортопедија, Виена, Австрија

1995-1997  Претседател на МАДОТ и организатор на Првиот Конгрес на МАДОТ со меѓународно учество- Скопје 1997

1997   University in Kent, U.K.

1997–2002  Директор на Клиниката за Ортопедски болести во Скопје

1998   University in Fukuoka and Tamana, Japan

1998   Клиника по ортопедија, Франкфурт, Германија

2001   Righospitalet – Denmark

2001    Клиника по ортопедија, Фриули, Италија

2002    Универзитетска клиника по ортопедска хирургија, Сан Диего, САД

2003    Универзитетска клиника по ортопедија, Туле, Хелсинки, Финска

2007-2009 Директор на Клиниката за ортопедски болести-Скопје

2010- 2016 Специјална болница за хируршки болести Филип Втори-Скопје

2016  Неуромедика – Скопје

ЧЛЕНСТВО:

1970  Македонско Лекарско Друштво

1993   Македонско Друштво на Ортопеди и Трауматолози (МАДОТ)

1988   International Skeletal Society (ISS)

1990   European Musculo-sceletal Society (EMSS)

1997    Member of Societe Internationale de Chirurgie, Orthopedique et de Traumatologie (SICOT)

1996  European Federation of National Societies of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)

1998   Member of Kunscher Society

2002   American Academy od Orthopaedic Surgeons

2002    European Society of Artificial Organs

ПУБЛИКАЦИИ:

МАЛИГНИ КОСКЕНИ ТУМОРИ, Зафироски Ѓ., Студентски збор, Скопје, 1986

ЗГЛОБ НА РАМОТО, Карговска А., Зафироски Ѓ., Просветно дело, Скопје, 1997

ДЕТСКА ОРТОПЕДИЈА, Ѓ. Зафироски…(и др.) уредник, Ѓорѓи Зафироски Скопје: Култура, 2003 429 стр. илустр; 24см

СПАСУВАЊЕ НА ЕКСТРЕМИТЕТИ – Драматични приказни од животот, Ѓорѓи Зафироски- Скопје: Култура, 2004. 81 стр: илустр.-24 см

МЕЧТИТЕ НА ХИРУРГОТ – Ѓ. Зафироски, Скопје, Бата прес 2020, 213 стр.

Претседател на Издавачки Одбор на АКТА ОРТХОПАЕДИКА ЕТ ТРАУМАТОЛОГИКА МАКЕДОНИКА

Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 1, ИССН – 1409 – 8814, МАДОТ, Скопје, декември 1999

Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 2, ИССН – 1409 – 8814, МАДОТ, Скопје, јуни 2004

Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 3, ИССН – 1409 – 8814, МАДОТ, Скопје, ноември 2004

Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 4, ИССН – 1409 – 8814, МАДОТ, Скопје, август 2006

Македонски ортопедско-трауматолошки гласник, бр. 5, ИССН – 1409 – 8814, МАДОТ, Скопје, декември 2007

 

Стручни вештини

Ортопедски процедури кај Мускулоскелетни тумори

Емболизација на мускулоскелетни тумори

 1. Биопсија на мускулоскелетни тумори
 2. Цементирање на дефекти од скелетни тумори
 3. Ресекција на коскен тумор со артродеза по Кампаначи
 4. Ен блок ресекција на коскен тумор
 5. Реконструкција на коскен дефект по ресекција на тумор со автоген коскен трансплантат
 6. Реконструкција на коскен дефект по ресекција на тумор со хомоген коскен трансплантат
 7. Реконструкција на коскен дефект по ресекција на тумор со васкуларен коскен графт
 8. Ресекција на карлична коска без зафаќање на ацетабулумот
 9. Ресекција на карлична коска со зафаќање на ацетабулумот
 10. Ресекција на карлична коска ,графтирање и остеосинтеза
 11. Ротациона пластика на екстфремитет по ресекција на мускулоскелетен тумор
 12. Цементирање на интрамедуларен клин кај патолошки фрактури
 13. Специјално дизајнирана цементна ендопротеза на зглоб после резекција на тумор
 14. Екстирпација на  бенигни мускулоскелетен тумор од површни регии
 15. Екстирпација на бенигни мускулоскелетен тумор од длабоки регии
 16. Екстирпација-ресекција на малигни мускулоскелетен тумор
 17. Ресекција на бенигни коскен тумор од карлична регија
 18. Екстирпација на мекоткивен тумор од карлична регија
 19. Модуларна ендопротеза на фемур и тибија
 20. Пункција на коскена циста и апликација на депомедрол
 21. Пункција на коскена циста и апликација на  автогена коскена срцевина
 22. Стабилизација на патолошка фрактура со интрамедуларен клин
 23. Криохирургија на коскени тумори
 24. Стабилизација на претечка патолошка фрактура со плочка и штрафови
 25. Екстирпација на тумор од рбетен столб
 26. Трепанација и киретажа на коскен тумор
 27. Трепанација,киретажа и спонгиопластика на коскениот дефект
 28. Трепанација,киретажа,криохирургија  на коскен тумор и цементација
 29. Трепанација,киретажа и фенолизација на коскен тумор
 30. Трепанација,киретажа,спонгиопластика и остеосинтеза

Ортопедско-трауматолошки процедури на стопало и скочен зглоб кај деца

Хируршка корекција на халукс варус

 1. Хируршка корекција на халукс дуплекс
 2. Хируршка корекција на вродено криво стопало
 3. Перкутана ахилотенотомија по Понсети
 4. Ахилотенотомија
 5. Капсулотомиа постериор
 6. Апонеурецтомиа фасцие плантарис
 7. Тенотомија на спастични контрактури на зглобови
 8. Апонеуректомиа на гастрокнемиус по Стреер
 9. Транспозиција на тетивзаёта на м. Тибиалис антериор
 10. Корекција на пес валгус
 11. Тарзектомиа
 12. Латерално ослободување на главичка на метатарзална коска
 13. Ресекција на главичка на метатарзална коска
 14. Корекција на халукс валгус
 15. Остеотомиа на калканеус
 16. Остеосинтеза на малеоларни фрактури
 17. Екстирпација на циста во предел на стопало
 18. Корекција на талус вертикалис
 19. Дивизија на прсти кај синдактилија

 

Ортопедско-трауматолошки процедури на колено и подколеницва

Отворена репозиција на зглобот на коленото

 1. Затворена репозиција на луксирана патела
 2. Пластика кај хаб итуална луксација на патела
 3. Епифизиодеза
 4. Корективни остеотомии
 5. Латерално ослободување на патела
 6. Екстирпација на циста на пес ансеринус и препателарен бурзитис
 7. Екстирпација на Бекерова циста
 8. Артротомија и дренажа на колено
 9. Корективни остеотомиии и остеосинтези
 10. Абревијација на подколеница и остеосинтеза
 11. Спонгиопластика кај псеудоартроза
 12. Спонгиопластика и остеосинтеза
 13. Деротациона остеотомија на подколеница

Ортопедско-трауматолошки процедури на колк и надколеница

Крвава репозиција на колк

 1. Некрвава репозиција на колк
 2. Остеотомија иномината на карлица
 3. Деротативна остеотомија и остеосинтеза на фемур
 4. Транспозиција на голем трлохантер и остеосинтеза
 5. Корективна остеотомија на фемур и остеосинтеза
 6. Тенотомија на адуктори
 7. Абревијација на фемур и остеосинтеза со плочка
 8. Елонгација на долги коски
 9. Артротомија и дренажа на колк
 10. Трепанација и киретажа
 11. Апликација на перли септопал
 12. Фиксација на епифизиолиза на колк

Ортопедско-трауматолошки интервенции на врат и горен екстремитет

Тенотомија на м. стерноклеидомастоидеус

 1. Крвава репозиција и остеосинтеза на клавикула
 2. Цервикална фузија кај атлантоаксијална нестабилност
 3. Остеотомија на хумерус и остеосинтеза
 4. Пластика на рамо кај хабитуална луксација на рамо
 5. Мобилизација на високо поставена скапула
 6. Спонгиопластика и остеосинтеза на клавикула
 7. Спонгиопластика на хумерус
 8. Спонгиопластика со вештачка коска
 9. Спонгиопластика и остеосинтеза
 10. Крвава репозиција на луксиран лакатен зглоб
 11. Некрвава репозиција на луксиран лакатен зглоб
 12. Крвава репозиција и остеосинтеза на фрактура на рамо,лакат и рачен зглоб
 13. Ресекција на главата на радиус
 14. Крвава репозиција и остеосинтеза на глава на радиус
 15. Деротативни остеотомии на подлактица и остеосинтеза
 16. Ресекција на дистален радиус и трансплантација на фибула
 17. Дивизија на прсти кај синдактилија
 18. Декомпресија на тунел карпал синдром
 19. Транспозиција на нерв
 20. Артротомија на зглоб на прст
 21. Корекција на деформиран прст
 22. Тенотомии на горен екстремитет
 23. Транспозиции на тетиви на горен екстремитет