М-р Д-р Елизабета Миланова
Специјалист гинекологија и акушерство
Тел: 02 3133 313
E-mail: dr.milanova@neuromedica.com.mk

ОБРАЗОВАНИЕ:

Универзитет Свети Кирил и Методиј Скопје-Медицински Факултет

Година на дипломирање: 1988

Државен испит:  1992

Специјалист по Гинекологија и Акушерство од 10.06.1996

Магистратура 23.05.2003-”Предиктивни вредности во дијагностичките методи кај цервикалните преканцерози”

РАБОТНО ИСКУСТВО:

Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство – Скопје 1991-2007

“Света Недела”- ординација за гинекологија и акушерство Скопје 01.09 2007- Директор, Менаџер, гинеколог

Консултант во Специјална Болница за Гинекологија и Акушерство “Ремедика” 2007-2009

Консултант во Специјална Болница ”Свети Лазар”-”Моја Болница”-”Санте Плус Хоспитал” Скопје од 2009

Болница Неуромедика – јануари 2021 година

ПРОФЕСИОНАЛНА АКТИВНОСТ:

Регуларни активности на Универзитетска Клиника по Гинекологија и Акушерство: шеф на Родилна Сала, шеф на Оперативен Гинеколошки Онколошки Оддел

Балканска Охридска Школа за Ултразвук – 1994

Балканска Охридска Школа за Ултразвук и Ендоскопија – 1996

Колпоскопска Школа-Македонска Асоцијација на Гинеколози и Обстетричари – 1996

Обука за од производителот за Martin mco50 CO2 laser

Учество во работа на Frauenklinik Schwerpunct Gynäkologie

– Klinikum Nürnberg – Germany 2004

Сертификат за Семејно Планирање – Национален едукатор за Источно-европски Институт за Репродуктивно Здравје – 2014

АКАДЕМСКА АКТИВНОСТ:

Асистент на Медицински Факултет по Гинекологија и Акушерство – Скопје 1992-2007

Едукатор на Школа за Колпоскопија на Универзитетска Клиника за специјалисти по гинекологија и акушерство

Партиципиент во Гинеколошките Протоколи за дијагноза и третман, организирано од Министерство за Здравство на Македонија

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ:

Учество на многубројни конгреси дома и во странство како автор и коавтор

Учество во проектот “ХПВ инфекции и специфични хромозомални промени и етиопатогенеза на карцином на матка” Македонска Академија на Науки и Уметности 1997-2002