fbpx

Urology

General Information
Our doctors
Working Schedule

Во одделот на Урологија се вршат следните услуги:

 • Консултативно дијагностички процедури
 • Анамнеза и проценка на тежината на симптомите на долен уринарен тракт по т.н. IPSS (International Prostate Symptoms Score)
 • Дигитален ректален преглед (DRE) на простатната жлезда
 • Трансабдоминална екографија на простатна жлезда со измерување на обемот и интравезикална проминенција
 • Трансректален ефографски преглед на простата со бипланарна сонда и измерување на обемот на транзиторната зона
 • Пресметување на PSA Density ( густина на PSA маркерот на простата) – кај пациенти до готов резултат на Tpsa
 • Урофлоуметрија – компјутерско испитување на млазот
 • Измерување на резидуална урина
 • Ехо на бешика (за камен, тумори на бешика, дверикули и резидуална урина)
 • Ехо на бубрези (дијагностика на камен, застој, тумори)
 • Ехо на скротум и тестиси (дијагностика на тумори на тестиси, хидроцеле, варикоцеле)
 • Скрининг на карцином на простата – одредување на туморски маркер PSA и Трансректален ултразвук на простата, со биопсија на простата (ТРУС – биопсија)
 • Цистоскопија
 • Урофлоуметрија
 • Поставување на уретерални и Ј-Ј сонди и бужирање, конзервативен третман на карцином на простата (антиандрогена терапија) и тумори на бешика (интравезикална инсталација на BCG и Mytomycin)