PERSONELI MJEKËSOR – SHKUP QENDER

Mjekësi e përgjithshme
Neurologji
Ortopedi
Gjinekologji dhe akusheri
Mjekësi interne
Reumatologji
Psikiatri
Otorinolaringologji
Kardiologji
Kirurgjia
Mjekësia e punës
Radiologjia
Teknikët e rëntgenit
Pediatri
Kirurgjia orale
Stomatologji
Oftalmologji
Psikologji dhe Psikoterapi
Laborator
Infermiere
Departamenti administrativ