Менаџмент

Д-р Емил Угриновски

Генерален менаџер

М-р Тања Иванова-Ѓорѓиевска

Асистент менаџер

Аритон Кандикјан

Асистент менаџер

Мартин Величковски

Асистент менаџер

Куманово

Д-р Харалампос Сукуроглу

Асистент менаџер

Кукуш, Грција

Мира Трајчевска-Петровска

Координатор на оддел за систематски прегледи

Билјана Митевска

Сметководство