Трауматологија

Општи информации
Персонал
Работно време
 • Випрес повреди
 • Гипс-имобилизација во третманот на фрактурите на долниот екстремитет
 • Дисторзија (шинување) на скочен зглоб
 • Компартмент синдроми на мускули
 • Луксации на акромиоклавикуларниот зглоб
 • Луксации на лактот
 • Луксации на пателата
 • Луксации на рамо
 • Повреди на коленото
 • Повреди на мускул
 • Повреди на рачен зглоб
 • Повреди на шаката и прстите
 • Постоперативен третман кај остеосинтезите и индикации за отстранување на остеосинтетскиот материјал
 • Фрактури на кваликула и скапула
 • Фрактури на колено
 • Фрактури на подколеница
 • Фрактури на рбетот
 • Фрактури на ребра и карлица
 • Фрактури на скочен зглоб
 • Фрактури на стопалото
 • Фрактури на фемур
 • Фрактури на хумерус и подлактица
19 Nov

Кардиологија / Интерна медицина

 • 12 - 20
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
19 Nov

Гинекологија

 • 12 - 20
 • д-р Ѓорѓи Николов
4 слободни места
Закажете термин
19 Nov

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
19 Nov

Хирургија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
19 Nov

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
4 слободни места
Закажете термин
19 Nov

Ортопедија

 • 14 - 20
 • д-р Александра Димова
5 слободни места
Закажете термин
19 Nov

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Ортопедија

 • 08 - 14
 • д-р Александра Димова
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Психијатрија

 • 08 - 16
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Хирургија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Стоматологија

 • 12 - 20
 • д-р Катерина Сиљаноска
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Неврологија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Хирургија

 • 12 - 20
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Психологија

 • 12 - 20
 • Анета Начевска
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
20 Nov

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Хирургија

 • 08 - 13
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Неврологија

 • 08 - 15
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Маринела Малинова
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Стоматологија

 • 08 - 16
 • д-р Катерина Сиљаноска
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Психологија

 • 08 - 16
 • Анета Начевска
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Хирургија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Ортопедија

 • 14 - 20
 • д-р Александра Димова
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Урологија

 • 14 - 20
 • Прим. д-р Воислав Кајевски
5 слободни места
Закажете термин
21 Nov

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Ортопедија

 • 08 - 14
 • д-р Александра Димова
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Маринела Малинова
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Хирургија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Психијатрија

 • 08 - 16
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Неврологија

 • 12 - 20
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Стоматологија

 • 12 - 20
 • д-р Катерина Сиљаноска
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Хирургија

 • 12 - 20
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Психологија

 • 12 - 20
 • Анета Начевска
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Радиологија

 • 14 - 20
 • Проф. д-р Миодраг Врчаковски
5 слободни места
Закажете термин
22 Nov

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Гинекологија

 • 08 - 14
 • д-р Ѓорѓи Николов
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Кардиологија / Интерна медицина

 • 08 - 15
 • д-р Жарко Јанковски
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Неврологија

 • 08 - 15
 • Прим. д-р Лидија Марковска
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Хирургија

 • 08 - 15
 • Проф. д-р Мирче Симеонов
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Оториноларингологија

 • 08 - 15
 • д-р Маринела Малинова
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Дерматовенерологија

 • 08 - 15
 • д-р Емилија Минова
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Офталмологија

 • 08 - 16
 • д-р Роза Ангелова
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Радиологија

 • 08 - 16
 • д-р Славчо Кусакатски
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Стоматологија

 • 08 - 16
 • д-р Катерина Сиљаноска
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Хирургија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Добрила Андоновска
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Медицина на труд

 • 08 - 16
 • д-р Нада Тасевска
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Психологија

 • 08 - 16
 • Анета Начевска
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Анестезиологија

 • 08 - 16
 • Прим. д-р Димче Бошковски
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Неврологија

 • 09 - 12
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Физикална медицина

 • 09 - 17
 • д-р Атанас Василев
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Ревматологија

 • 09 - 20
 • Проф. д-р Александар Пушевски
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Ортопедија

 • 10 - 16
 • д-р Александра Димова
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Психијатрија

 • 12 - 20
 • д-р Симеон Могилевски
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Хирургија

 • 15 - 20
 • Спец. д-р Елизабета Асенова
5 слободни места
Закажете термин
23 Nov

Неврологија

 • 17 - 20
 • Проф. д-р Методи Чепреганов
5 слободни места
Закажете термин